Konut Yapı Kooperatiflerinin Vergisel boyutu

Konut yapı kooperatiflerini vergi yönünden değerlendirdiğimizde, vergisel bir takım avantajlar elde etmek için kurulurlar. Konut yapı kooperatiflerine sağlanan vergi muafiyetleri bazı şartlara bağlanmıştır. Muafiyet şartlarını ihlal eden kooperatifler genel kurallara göre vergilendirilirler. Konut yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi yönünden…

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ

Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce kurulur. Soru: Bir kooperatif nasıl tüzel kişilik kazanır? Cevap: Bir kooperatif ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazınır. S…

Az Tehlikeli İşlerde İş Güvenliği Uzmanı Patron Olabilecek

İşyerlerinde, işveren veya işveren vekili tarafından yürütülecek iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerineilişkin yönetmelik, 29.06.2015 tarihli resmi gazetede yayınlandı. Yayınlanan bu yönetmelikte özetle aşağıda ki hususlar yer almakta. Ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetler…

Vergi Alacağında Zaman Aşımına Düzenleme Geldi

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı 1 numaralı Tahsilat Genel Tebliğinde değişiklik yapan 16 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 7 sıra numaralı tebliğde “Tahsil Zaman Aşımı” başlıklı alt bölümünde değişikliklere gitmiştir. Bu değişiklikleri kısaca şu şekilde özetleyebiliriz. 6183 sayılı Kanunun 102. maddesinde “…

Çek Kullananlar Dikkat Yasa Değişti

15.07.2016 tarihli 6728 sayılı yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile; birçok konuda değişiklik yapıldı. İşte bu değişikliklerden biri de çek yasasında yapılan değişikliklerdir. Bilindiği gibi amacı; “çek defterlerinin içeriklerine, çek düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin …

Hatır çeki veren alan şirket sahiplerine hapsin yolu açıldı

Çek yasasındaki değişiklikten sonra hatır çeki ile akalı çok soru almaya başladım Sözü edilen soruya ilişkin açıklamaları özetleyecek olursam 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 241 ve 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 359/2-b Maddelerinde düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanununa göre çeklerin ticari bir işlemden dolayı düzenlenmesi şarttır. Zira …

E-Fatura Kullanıcısı Olan İhracatçılar

454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenecek faturaları, 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak daha sonra 461 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu uygulamanın başlangıç t…

E-Defterlere geçmişe dönük kayıt yapmanın yolu açıldı

Şu anda e-Defter uygulaması kapsamında elektronik ortamda tutulması gereken yasal defterler yevmiye defteri ve defteri kebirdir. Diğer yasal defterler yine kâğıt ortamında tutulmaya devam edilmektedir. e-Defter uygulamasında, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) belirlediği teknik çerçeve dahilinde iki tür elektronik dosya üretilmektedir…

Doğrudan Teminde SGK’ya Bildirim Yükümlülüğü Var mı?

I-GİRİŞ Bu makalemizde idareler tarafından doğrudan temin yöntemiyle hazırlanan sözleşmelerde yüklenicilerden SGK ilişiksizlik belgesi aranıp aranmayacağı mevzuat çerçevesinde değerlendirilecektir. II-HİZMET ALIMLARI VE SGK İLİŞİKSİZLİK BELGESİ 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 18. maddesine göre uygulanacak ihale usulleri açıklanmış olup bu …

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi