Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK8 Eşleştirme Duyurusu

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 4/1-a kapsamında sigortalı sayılanların bildirildiği “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi”nin verilmesine i…

Gerçek Mesleği Saklayana Ceza

Gerçek Mesleği Saklayana Ceza

YENİ YASA YÜRÜRLÜKTE 6728 Sayılı Torba Kanun ile getirilen düzenlemeye göre; "Sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para c…

30 Günden Az Çalışanların Genel Sağlık Sigortası Primi Ödeme Zorunluluğu Kapsamında Olup, Olmadıkları

1-) 6745 sayılı Kanun ile 5510/88-4.üncü fıkrasında yapılan düzenleme gereği; 01.10.2016 tarihinden itibaren 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası kapsamına girenler hariç olmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) (Ücretle çalışanlar) bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte 4857 sayılı Kanunun 13 üncü ve 14 üncü maddelerine göre kısmî süre…

Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

2016/113 Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemine İlişkin Yönetmelik Yayımlandı Yönetmelikte yer alan başlıca hususlar: Kapsam: Kapsam dâhilinde olan işyerleri açıklanmış, buna göre 5510 sayılı Kanunun 4/a ve 4/c kapsamında olan çalışanların sisteme dâhil olacağı açıklanmıştır. Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı veya…

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

40 meslek grubunda çalışanlar için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 1 Ocak’ta başlıyor. Belgesiz çalışanlar için işverenlere idari para cezası uygulanacak. Sınav ve belgelendirme masrafları ise devlet tarafından karşılanacak Hükümet hem iş gücü piyasasında arz-talep uyumunu artıracak hem de iş kazalarının önüne geçecek önemli adım…

Yıllık Ücretli İzin Onayı

Tarih: 15.12.2016 İşveren; çalıştırdığı işçilerin izin durumlarını gösteren, örneğin Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğine ekli yıllık izin kayıt belgesini tutmak zorundadır. İşveren, her işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara göre düzenleyeceği izin defteri veya kartoteks sistemiyle de izleyebilecektir. Yıllık izin çizelgesinde veya deft…

E-Defter, E-Fatura'da Bilinmeyenler

E-FATURA DÜZENLEYENLERİN TAMAMI E-DEFTER TUTMAK ZORUNDA MIDIR? Değerli okurlarımız bilindiği üzere e-fatura uygulamasına 2013 yılında geçilmeye başlandı ve e-defter uygulamasına ise zorunluluk kapsamında olan firmaların bazıları 2014 yılında geçti ve bazıları da 2014 yılının sonuna kadar geçeceklerdir. Bugünkü yazımızın konusunu e-fatura dü…

YAPI KOOPERATİFLERİNİN KURULUŞ İŞLEMLERİ

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 3. ve 4. Maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine) verilecek ana sözleşmenin onaylanması ve kuruluşa izin verilmesini müteakip, kooperatif merkezinin bulunduğu yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunması ile tüzel kişilik kazanır. …

KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 02/11/1984 tarih ve 18563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kanunun 1.maddesinde verginin konusunu teşkil eden işlemler sayılmış ve “Ticari ,sınai,zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler...katma değer vergisine tabidir” hükmüne yer verilmiştir. Teslim…

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi