Geçici Vergi Çalışmalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

ENVANTER
1- Kaydi envanter çalışması yapılmalı ve fiili envanter ile uyumu sağlanmalıdır. Dönem Sonu itibariyle yapılmış stok sayım listelerinin sayımı gerçekleştirenler ve firma yetkilisince imzalanmış ve kaşelenmiş bir suretinin hazırlanması.
2- Üretim işletmelerinde imalat kayıtlarının yapılarak satılan mamul maliyetine aktarılması sağlanmalıdır. Ticari işletmelerde satılan ticari mal maliyetine ilişkin kayıtların yapılması.
ÜCRETLER
1- Ücret tahakkukları ve kira tahakkuklarının kayda alınması ve muhtasar beyanname ile kontrolünün yapılması.
AMORTİSMAN
1-Dönem içinde satılan amortismana tabi iktisadi kıymetler varsa bunların kayıtlardan düşülüp düşülmediğinin kontrolü ve dönem içinde satın alınan iktisadi kıymetler varsa bunların amortisman listesine kaydedilip kaydedilmediğinin kontrolünün yapılması. Amortisman listelerinin hazırlanması ve amortisman kayıtlarının yapılması

KREDİLER

1- 280 ve 180 hesaplarda bu dönemi ilgilendiren giderlerin ilgili gider hesaplarına kaydının yapılması.
2- Kredi hesaplarının faiz tahakkukları yapılmalıdır.
KKEG

1- 2017 yılında ödenmeyen SGK ve İşsizlik Sigortası primlerinin listesi çıkarılmalıdır.
DÖVİZ

1-Kasada bulunan dövizler değerlenmelidir.
2-Dövizli alınan çekler değerlenmelidir.
3-Bankalar ile ilgili kayıtlar tamamlanmalı ve dövizli bankalar değerlenmelidir.
4-Dövizli verilen çekler ve senetler değerlenmelidir.
5-Bankalarda bulunan fonlar değerlenmelidir.
6-Alıcılardan olan dövizli alacaklar değerlenmelidir.

7- Alınan ve verilen dövizli avansların değerlemesi yapılmalıdır.

8- Dövizli kredi hesaplarının değerlemesi yapılmalıdır.

9- Dövizli satıcılara ait hesapların değerlemesi yapılmalıdır.

ŞÜPHELİ ALACAK
1- Dava ve icra safhasında bulunan alacaklar varsa bunlara ait dava açıldığına dair belgeler ve bunlara ilişkin şüpheli alacak karşılığının ayrılması. Daha önce karşılık ayrılan dava ve icra safhasında bulunan alacaklar için tahsilat yapılmış ise bunların konusu kalmayan karşılıklara kaydının yapılması.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi