TASFİYEYE GİREN KURUMLARDA BEYANNAME VERME SÜRELERİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasına göre tasfiye beyannameleri, tasfiye memurları tarafından, tasfiye dönemlerinin sonundan itibaren Kanun’un 14’üncü maddesinde yazılı sürelerde; tasfiye­nin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuç­landığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi daire­sine verilir. Tasfiye beyannamelerinin verilme sürelerinin bu şekilde belirlenmiş ol­ması bazı özellikli durumların oluşmasına neden olmuştur.

Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi 12 aydan oluşan hesap dönemidir. Hesap dönemi normal olarak takvim yılıdır. Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilenlerin vergilendirme dönemi ise özel hesap dönemleridir.

Hesap dönemi olarak takvim yılını kullanan kurumların yanı sıra ken­dilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar da, tasfiyeye girmeleriy­le birlikte tasfiye dönemi olarak (1 Ocak – 31 Aralık) tarihleri arasından oluşan normal takvim yılını kullanılmaya başlayacaklardır. Tasfiyeye giriş tarihinden aynı takvim yılı sonuna kadar olan süre birinci tasfiye dönemi, bu dönemden sonraki her takvim yılı ile tasfiyenin sona erdiği dönem için ilgili takvim yılı başından tasfiyenin bitiş tarihine kadar olan dönem ba­ğımsız bir tasfiye dönemi sayılmaktadır.

Öte yandan, Kanun’un 14’üncü maddesinin üçüncü fıkrasına göre ku­rumlar vergisi beyannamesi, hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dör­düncü ayın 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilir.

Dolayısıyla, tasfiyeye giriş ve tasfiyenin sonuçlanma tarihlerinin farklı takvim yıllarına isabet etmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından, tasfiye dönemini takip eden takvim yılının Nisan ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiye­nin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu ver­gi dairesine verilecektir. Tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp sonuç­lanması hâlinde de, tasfiye beyannamesi, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Öte yandan tasfiye dönemlerine ilişkin verilecek tasfiye beyannameleri normal kurumlar vergisi beyannamesi ile aynıdır. Bu şekilde verilecek olan tasfiye beyannamelerine, bilânço ve gelir tablosu ile tasfiye bilânçosuna göre ortaklara dağıtılan paralar ve diğer değerlerin ayrıntılı bir listesinin eklenmesi gerekmektedir.

Örnek 1: Tasfiyeye girmesine ilişkin genel kurul kararı 24.04.2012 ta­rihinde tescil edilen bir kurumun (01.01.2012 – 23.04.2012) tarihleri ara­sını kapsayan kıst döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin, (1-25 Ağustos 2012) tarihleri arasında mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Örnek 2: Önceki örnekte yer alan şirkete ilişkin birinci tasfiye döne­mi (24.04.2012 – 31.12.2012) tarihleri arasından oluşmaktadır. Söz konusu döneme ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memurları tarafından, 2013 yı­lının Nisan ayının 1’inci gününden 25’inci günü akşamına kadar kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir.

Örnek 3: Yukarıda yer alan şirketin tasfiye işlemlerinin 2013 ve 2014 yıllarında da sürmesi durumunda 2013 yılı ikinci, 2014 yılı üçüncü tasfiye dönemi olarak kabul edilecek ve ikinci tasfiye dönemine ilişkin beyanna­me (1-25 Nisan 2014) tarihleri arasında, üçüncü tasfiye dönemine ilişkin beyanname ise (1-25 Nisan 2015) tarihleri arasında, tasfiye memurları ta­rafından mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine verilecektir

Örnek 4: Yukarıda yer alan şirketin tasfiyesinin 12.06.2015 tarihinde sonuçlanması durumunda, son tasfiye dönemine (01.01.2015 – 12.06.2015 tarihleri arası) ilişkin tasfiye beyannamesinin, tasfiye memurları tarafından 30 gün içinde, dolayısıyla 12.07.2015 tarihine kadar, kurumun bağlı oldu­ğu vergi dairesine verilmesi gerekmektedir.

Örnek 5: 21.05.2012 tarihinde tasfiyeye giren kurumun tasfiyesi 12.07.2012 tarihinde sonuçlanmıştır.

Bu durumda (01.01.2012 – 20.05.2012) tarihleri arasından oluşan (kıst) döneme ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinin (1-25 Eylül 2012) tarih­leri arasında verilmesi gerekmektedir. Buna karşın tasfiye beyannamesi­nin, tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde, dolayısıyla 11.08.2012 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir.

Örnek 6: Kurumun tasfiyeye giriş tarihi 04.06.2012, tasfiyenin sonuç­landığı tarih ise 15.01.2014’dür. Bu durumda Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14’üncü maddesi ile 17’nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kıst döneme ve tasfiye dönemlerine ilişkin beyanname verme süreleri aşağıdaki gibi tespit edilecektir.

KAYNAKÇA

Maliye Bakanlığı (03.04.2007). 1 seri no’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği . Ankara: Resmî Gazete (26482)

T.C. Yasalar (21.06.2006). 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu. Ankara: Resmî Gazete (26205)

İSMMMO MALİÇÖZÜM Bülent Sezgin yazısı (mart-nisan 2013)

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi