Kooperatiflerde gündeme madde ilavesi ne şekilde olur?

Dörtten az olmamak üzere kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10’u tarafından genel kurul toplantısından en az 20 gün önce yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur.

Genel kurul esnasında gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce kooperatife kayıtlı ortakların 1/10 ‘nun yazılı teklifte bulunmaları halinde, 1163 sayılı Kanunun 46’ncı maddesinde belirtilen hususların gündeme eklenmesi mümkündür.

Madde 46 – Anasözleşmenin değiştirilmesi bahis konusu ise, yapılacak ilanda değiştirilecek maddelerin numaralarının yazılması ile yetinilir.Gümdemde olmayan hususlar gürüşülemez. Ancak, kooperatife kayıtlı ortakların en az 1/10'unun gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı teklifte bulunmaları halinde,

  1. Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi,
  2. Bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
  3. Çıkan veya çıkarılan ortaklar hakkında karar alınması,
  4. Genel kurulun yeni bir toplantıya çağrılması,
  5. Kanun, anasözleşme ve iyiniyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
  6. Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar,

genel kurula katılanların yarıdan bir fazlasının kabulü ile gündeme alınır

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi