KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- Tebliğ Değişikliği Hakkında Genel Bilgi:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde önemli değişikliklerin yapıldığı “Katama Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:41) 21 Nisan 2022 tarih 31816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Tebliğ ile yapılan değişikliklerin yürürlük tarihleri farklılık gösterdiğinden bu hususa dikkat edilmesi gerekmekte olup, yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde özet olarak yer verilmiştir.


2- 1/4/2022 Tarihinden Önce Yapı Ruhsatı Alınmış Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Bunların İştirakleri Tarafından İhalesi Yapılmış Projeler Kapsamında İnşa Edilen Konutların, Bu Tarihten Sonraki Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı:

 

a)- Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için KDV oranı;

 • Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde (%1),
 • Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak (%1), (%8) veya (%18)

olarak uygulanır.

b) Net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda ise genel vergi oranı (%18) uygulanır.


 

Örnek 1:

 

(S) İnşaat Taahhüt A.Ş. 2021 yılında Yozgat’ta yapı ruhsatı aldığı inşaatta aynı yıl tamamladığı ve stoklarında yer alan konutlardan net alanı 120 m2 konutu 600.000 TL bedelle, 160 m2 konutu ise 900.000 TL bedelle 10/5/2023 tarihinde satmıştır.
 

Bu durumda (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı KDV;
 

-  120 m2 konut için: (600.000x%1)=6.000 TL
 

-  160 m2 konut için: (900.000x%18)=162.000 TL olacaktır.
 

Yapı ruhsatının 1/4/2022 tarihinden sonra alınmış olması halinde (S) İnşaat Taahhüt A.Ş.nin hesaplayacağı KDV;
 

-  120 m2 konut için: (600.000x%8)=48.000 TL
 

-  160 m2 konut için:
 

(900.000x150/160x%8)+(900.000x10/160x%18)=67.500+10.125=77.625 TL olacaktır.


3- 1/4/2022 Tarihinden Sonra Yapı Ruhsatı Alınmış Veya Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Bunların İştirakleri Tarafından İhalesi Yapılmış Projeler Kapsamında İnşa Edilen Konutların, Bu Tarihten Sonraki Tesliminde Uygulanacak KDV Oranı:

 

a)-1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konut teslimlerinde, konutun net alanının;

 • 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%8),
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%8), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18)

       olarak uygulanacak.
 

b)- 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;

 • 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18)

olarak uygulanacak.
 

Örnek 2:

 

(T) inşaat şirketi 6306 sayılı Kanun kapsamında İstanbul’da inşa ettiği konutlardan 7/3/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.500.000 TL bedelle; 11/4/2022 tarihinde yapı ruhsatı alınan net alanı 120 m2 olan konutu 1.400.000 TL ve net alanı 160 m2 olan konutu 2.000.000 TL bedelle 2/1/2024 tarihinde satmıştır.
 

Bu durumda, her bir konut için;
 

- (1.500.000x%1)=15.000 TL,
 

- (1.400.000x%1)=14.000 TL,
 

- (2.000.000x150/160x%1)+(2.000.000x10/160x%18)=18.750+22.500=41.250 TL KDV hesaplanacaktır.

 

KONUT SATIŞLARINDA UYGULANACAK KDV ORANI TABLOSU
 

1.4.2022 TARİHİNDEN ÖNCE YAPI RUHSATI ALINMIŞ VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN İHALESİ YAPILMIŞ PROJELER KAPSAMINDA İNŞA EDİLEN/EDİLECEK KONUT SATIŞLARINDA

KONUT TÜRÜ

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN KDV ORANI

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Konut Teslimlerinde

%.1

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yapı Ruhsatı 1.1.2017 Tarihinden Sonra Alınan  Lüks ve Birinci Sınıf İnşaatlarda  Ruhsat Tarihi İtibariyle Arsa Birim m² Değeri 1.000-2.000 TL Arasında Olan Konutlar

%.8

Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Yapı Ruhsatı 1.1.2017 Tarihinden Sonra Alınan Lüks ve Birinci Sınıf İnşaatlarda  Ruhsat Tarihi İtibariyle Arsa Birim m² Değeri 2.000 TL Üzerinde Olan Konutlar

%.18

Büyükşehir Belediye Sınırları İçinde Olmakla Beraber, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Net Alanı 150  m² ye Kadar Olan Konutlar

%.1

Net Alanı 150 m² nin Üzerinde Olan Konutlar

%.18

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN YAPI RUHSATI ALINACAK VEYA KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BUNLARIN İŞTİRAKLERİ TARAFINDAN İHALESİ YAPILACAK PROJELER KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK KONUT SATIŞLARINDA

KONUT TÜRÜ

1.4.2022 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV ORANI

Konutların Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Kısmı

%.8

Net Alanı 150 m² nin Üzerinde Olan Konutların 150 m² yi Aşan Kısmı

%18

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m² ye Kadar Olan Kısmı

%.1

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı Ve Riskli Alan Olarak Belirlenen Yerler İle Riskli Yapıların Bulunduğu Yerlerde İnşa Edilen Konutların Net Alanı 150 m² yi Aşan Kısmı

%.18

 • 1 Nisan 2022 tarihinden sonra alınacak yapı ruhsatlarına göre inşa edilecek projelerden konut teslimlerinde, konutun net alanının; 150 m2’den fazla olması durumunda satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için % 8, 150 m2’nin üzerindeki kısmı için %18 oranında aşağıdaki tablodaki gibi kademeli KDV hesaplanacaktır.

                KADEMELİ KDV ORANINA GÖRE KDV HESAPLAMASI

Net Alan (m2)

Satış Tutarı (TL)

150 m2'ye Kadar Olan Kısmın KDV'si     (TL)                         (Satış Bedelix150/160x%8)

150 m2'yi Aşan Kısmın KDV'si   (TL)                             (Satış Bedelix10/160x%18)

TOPLAM KDV (TL)

160

2.000.000

150.000

22.500

172.500

        Boğaziçi Bağımsız Denetim Ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ


4- “Net Alan” Tanımı Tebliğdeki Yerini Alıyor:
 

Net Alan; “Bağımsız bölüm net alanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” ne göre hesaplanır” şeklinde tanımlanmıştır.

Tebliğ’de, net alana ilişkin Danıştay’ın iptal kararına paralel olarak, konutlarda net alan hesabının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’”ne göre hesaplanacağı açık bir şekilde ilk defa ifade edilmiş oldu.


5- Arsa Teslimlerinde KDV Oranı %8’e İndirildi:

5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, KDV’ye tabi arsa ve arazi teslimlerinde KDV oranı, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren % 18’den % 8’e indirildi.

Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı sözleşmesi 1 Nisan 2022 tarihinden önce yapılmış olsa bile, arsa sahipleri ile müteahhitler arasında yapılacak eş zamanlı fatura düzenlemesi gerektiği tarihteki oran esas alınacağından, işleminin 1 Nisan 2022 tarihinden sonra yapılması durumunda, arsa için % 8 KDV hesaplanabilecektir.


6- İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması Getiriliyor:

KDV Genel Uygulama Tebliğinde yer alan; “Kısmi Tevkifat Uygulanan Hizmetler” ile “Kısmi Tevkifat Uygulanan Teslimlerden” (Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına verilen Diğer Hizmetler ile Devlet Malzeme Ofisine yapılacak Diğer Teslimler hariç) mükelleflerin satıcı mükelleflerle yapacakları 1 yıllık sözleşmeyle, tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, alımlarına isabet eden hesaplanan KDV’nin tamamını tevkifat yaparak sorumlu sıfatıyla beyan edip ödeme imkanı sağlanmaktadır.

 • 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacak uygulama ile alıcılar, 1 yıl dolmadan uygulamadan vazgeçilemeyecekleri gibi, yılın dolması halinde sözleşmeyi yenileyebilecekler ve sözleşme imzalamadıkları diğer satıcılar ile tevkifata tabi işlemlerine genel düzenlemeler çerçevesinde aynen devam edebileceklerdir.
 • Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine vermeleri gerekiyor.
 • Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce vergi dairesine bildirilmesi gerekiyor.
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamında alıcı tarafından tevkifata tabi tutulan KDV, 2 No.lu KDV Beyannamesinin “Vergi Bildirimi” kulakçığının, “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim” tablosunda beyan edilir. Tablonun “İşlem Türü” alanı, bu alana ilişkin işlem türü listesinden seçim yapılmak suretiyle doldurulur. “Matrah” alanına, işlemin KDV hariç bedeli, “Oran” alanına işlemin tabi olduğu KDV oranı girilir. Alıcı tarafından tevkif edilen KDV tutarını gösteren “Vergi” alanı, e-beyanname programı tarafından hesaplanır.
 • İsteğe bağlı tam tevkifat uygulaması kapsamındaki işlemleri yapan satıcı mükellefler ilgili döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapar. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Kapsamına Giren İşlemler” tablosuna yapılır.
 • İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır.
 • Bu uygulama kapsamında işlemi bulunanlar düzeltme işlemleri bakımından Tebliğin (I/C-2.1.4.), tevkifata tabi tutulan verginin iadesi bakımından Tebliğin (I/C-2.1.5.), bildirim ve müteselsil sorumluluk bakımından Tebliğin (I/C-2.1.6.) bölümlerindeki açıklamalara tabidir.
 • Bu kapsamda Satıcılar adına yapılan tam KDV tevkifatlarının iadesi genel usule göre yapılabilecektir.


7- Demir-Çelik Külçelerinin ve Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Kapsamına Alındı:

 

a)- 1 Mayıs 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Kısmi Tevkifat Uygulanacak Külçe Metal Teslimleri Bölümüne “Demir-Çelik” Külçeleri De Eklenmiştir:

 • Tebliğin (I/C-2.1.3.3.1.2.) bölümünde belirtilen külçe metallerin Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 • Hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları ve üreticileri tarafından tesliminde de tevkifat uygulanır.
 • Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko, demir-çelik, alüminyum ve kurşun külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilir.

 b)- 1 Mayıs 2022 Tarihinden İtibaren Uygulanmak Üzere Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi Tevkifat Kapsamına Alınmıştır:

 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır.
 • Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.
 • İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir.
 • Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal firmamızca münhasıran cevherden üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.
 • Tevkifat kapsamına; cevherden, hurdadan veya diğer hammaddelerden üretilen demirçelik ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk, inşaat demiri, profil, kangal demir, filmaşin, tel, halat, hasır, boru, lama vb.) veya yassı (levha, sıcak haddelenmiş yassı ürünler, soğuk haddelenmiş yassı ürünler ve kaplanmış yassı ürünler vb.) demir-çelik ve alaşımı ürünler girmektedir.
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul eşya (kapı, kapı kolu, köşebent, vida, somun, vida soketi, dübel, kilit, çivi, flanş, maşon, dirsek, kanca, menteşe, yay, bilya, rulman, zincir vb.) teslimlerinde tevkifat uygulanmaz. 

c)- Demir-Çelik Teslimlerinden Doğan KDV Tevkifatının İadesi:

 • Mahsuben iade talepleri; miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 5.000TL’yi (Yeni 1.5.2022 den itibaren 10.000 TL’yi) aşmayan nakden iade talepleri; teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir,
 • 5.000TL (Yeni 1.5.2022 den itibaren 10.000 TL’yi) ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir. 5.000 TL’yi (Yeni 1.5.2022 den itibaren 10.000 TL’yi) aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülecektir. 


8- Nakden/Mahsuben İadelerde Esas Alınan 5.000 TL Sınır 10.000 TL’ye Çıkarıldı:

 • Tebliğin muhtelif bölümlerinde yer alan 5.000 TL nakit veya mahsup KDV iade sınırı düzenlemelerindeki tutar, 1.5.2022 den itibaren uygulanmak üzere 10.000 TL ye çıkarılmıştır.
 • 10.000 TL limit, 2022/Mayıs döneminden itibaren iade hakkı doğuran işlemlere uygulanacak olup, önceki dönemlere ait henüz sonuçlanmayan iade işlemlerinde 5.000 TL limit dikkate alınacaktır. (Tebliğin Yürürlüğe ilişkin 19/c maddesine istinaden)


9- İmalatçı İhracatçılara Özgü Yeni KDV İade Usul ve Esasları Belirlendi:

 • 1 Mayıs 2022 tarihinden itibaren yapılacak ihracatlara uygulanmak üzere,
 • Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar ihtiyari olarak, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilecekler,
 • Bu uygulamadan, tebliğde belirtilen “imalatçı” vasfını haiz satıcılar yararlanabilecekler.
 • İmalatçı-ihracatçılar bu uygulama kapsamındaki taleplerini, ilgili dönem KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Tam İstisna  Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda 338 kodlu “İmalatçıların Mal İhracatları [KDVGUT- (II/A-1.1.4.2.)]” satırını kullanmak suretiyle beyan edebilecekler,
 • Bu satırdaki “Yüklenilen KDV” sütununa, ihraç edilen mallara ilişkin yüklenilen KDV hesabı yapılmaksızın, ihracat bedelinin % 10’unu aşmamak kaydıyla iadeye konu olan KDV tutarı yazılarak talep oluşturulabilecektir.
 • Bu yönde iade talebi için yüklenilen KDV listesi yerine; ihracatın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi ile bu dönemden önceki 24 aya ilişkin indirilecek KDV listeleri, meslek odasına üyelik belgesi ile imalatçı belgesi ayrıca ibraz edilecektir.
 • Bu yönde mahsuben iade taleplerinde, miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir,
 • 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri; vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 10.000 TL’ye kadar nakden iade talepleri, süresinde YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan imalatçılar bakımından YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.
 • 10.000 TL üzerinde veya Tam Tasdik Sözleşmesi bulunanların 100.000 TL üzerindeki nakit iade taleplerinde, aşan kısım için vergi inceleme raporu, YMM raporu veya teminat aranılacaktır.
 • Bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellef, sonraki dönemlerde yüklenilen KDV esasına göre iade talebinde bulunabilir.


10-Tebliğde Yer Alan Perakende Satışın Tanımı Değişmiştir:

 • Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 • Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.

11- Tebliğin Bazı Bölümleri Yürürlükten Kaldırılıyor:

 • Tebliğin “Toptancı Hallerinde Faaliyet Gösterenler Tarafından Yapılan Teslimler” başlıklı (III/B-2.3.) bölümü yürürlükten kaldırılmıştır,
 • Tebliğin “Yiyecek ve İçecek Sunulan Yerlerde KDV Oran Uygulaması” başlıklı (III/B-2.4.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan, “(B) bölümünün” ibaresi ile aynı paragrafın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır,
 • Tebliğin “Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde Yiyecek-İçecek Hizmetleri” başlıklı (II/B-2.4.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan, “B bölümünün” ile “(üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesisler hariç)” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır. 


12- Mesken ve Tarımsal Sulama Abone Gruplarına Yapılacak Elektrik Teslimleri Nedeniyle İndirimli Orandan Aylık Nakden KDV İadesi Alınabilecek:

 • Tebliğin (III/B-3.) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5.) bölümünde yer alan “(B) bölümünün 28, 29 ve 31 inci sırası” ibareleri “28, 29, 31 ve 34 üncü  sırası” olarak değiştirilmiştir.
 • 34-(5249 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla eklenen sıra; Yürürlük: yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere 01.03.2022) Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri”
 • Şeklinde değiştirileceğinden, 34’üncü sırada yer alan teslimler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarı yılı içinde aylık olarak nakden iade edilebilmesine imkan sağlanmaktadır.

 
13- İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde KDV Oranı %18 Oldu:

 • 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce özel matrah uygulanarak yapılan binek otomobili teslimlerinde KDV oranının %18 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
 • İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce başka bir yetkili satıcıdan özel matrah uygulanarak satın alınan binek otomobiller, %18 KDV oranı uygulanarak satın alınan binek otomobil olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu araçların tesliminde satış bedelinin tamamı üzerinden %1 oranında KDV hesaplanı

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi