İşveren Tarafından Haklı Nedenle Fesih

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 08.04.2021 tarihinde yayımlanan 2021/9 Sayılı Genelge ile 22.02.2013 tarihli ve 2013/11 sayılı genelgede değişikliğe gidilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı web sitesinde yayımlamış olduğu ‘KOD-29 ile İlgili Basın Duyurusu’’ yazısında;

‘’Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller görevin kasten ve sürekli ihmali, mazeretsiz işe gelmemek gibi maddelerin yanı sıra cinsel taciz, küfür, hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak gibi halleri de içermektedir. Bu hallerin tamamında iş akdinin feshi durumunda işten ayrılış işlemlerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimleri “29 nolu kod” üzerinden yapılmaktadır.

 Birbirinden farklı fesih nedenlerinin tamamının aynı kod (Kod-29) ile bildiriminin çalışma hayatında belirsizliklere yol açtığının görülmesi üzerine SGK genelgesinde yapılan değişiklik ile ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin tamamı için ayrı ayrı kodlar belirlenmiştir.’’

Buna göre 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 25/II ve devamı bentlerde belirlenen ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeniyle fesih nedenleri tek bir kod yerine her bir bende ayrı bir kod ataması yapılmıştır. Bu düzenlemeden sonra işten ayrılış nedenleri tablosundaki 29 numaralı kod kaldırılarak 41 numaralı kodun devamına ek olarak yeni kodlar eklenmiştir.

Yeni Kodlar

İşten Ayrılış Nedeni

İlgili Kanun Maddesi

42

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-a

43

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-b

44

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-c

45

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-d

46

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-e

47

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-f

48

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-g

49

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-h

50

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

4857 sayılı Kanun Madde 25-II-ı

2021/9 Sayılı Genelge kapsamında yukarıda yer alan yeni kodların eklenmesiyle artık işveren tarafından 4857 Sayılı Yasanın 25/II bendi kapsamında haklı nedenle iş akdinin feshi konusu gündeme geldiğinde  42-50 arasında yer alan kodlardan işçinin haklı fesih gerekçesi oluşturan davranışına uygun olanın seçilmesi ve çıkış kodu olarak bildirilmesi beklenecektir. 

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi