HİSSE DEVRİ İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMDA OLACAK

KONU: HİSSE DEVRİ, KATILIM, BİRLEŞME VE ADİ ŞİRKETE YENİ ORTAK EKLEME İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEĞİ HK. 17.05.2021 Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan 03.05.2021 tarih ve E-99779835-202.99-24641420 sayılı Genel Yazı’ya göre; - Hisse devrine ilişkin bildirimler, - Katılım, birleşme ve adi şirkete yeni ortak eklenmesine ilişkin işyeri bildirgeleri, e-Devlet üzerinden elektronik ortamda SGK’ya gönderilecektir. Bilindiği üzere, 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 9. ve 11. maddeleri gereği bu bildirimlerin 10 gün içerisinde yapılması gerekmekte olup, aynı kanunun 102/1-b maddesinde süresinde yapılmayan bildirimler için asgari ücretin üç katı tutarın idari para cezası uygulanacağı belirtilmiştir. Söz konusu “Genel Yazı” aşağıdadır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-99779835-202.99-24641420 03.05.2021 Konu : Hisse devri, katılım, birleşme ve adi sirk. yeni ortak ekleme işlemlerinin elektronik ortamda gönderilmesi GENEL YAZI Bilindiği üzere, 04/01/2019 tarihli, 239234 sayılı genel yazımızda, işverenlerin nevi değişikliği, devir, intikal ve aracı giriş işlemlerinin işyerlerinin e-bildirge kullanıcıları tarafından internet ortamından gönderilmesine ilişkin program düzenlemeleri tamamlanarak işletime alındığı, İşverenlerce sisteme girilen tescil kayıtlarının sosyal güvenlik il müdürlüklerince/sosyal güvenlik merkezlerince işyeri tescil ekranlarında bulunan “İnternetten Verilen Değişiklik İşlemleri-Nevi/Devir/İntikal/Aracı Giriş İşlemleri” menusu vasıtasıyla onaylanmak suretiyle isleme alınacağı, İfade edilmiş idi. Bu defa, yapılan program çalışmalarının tamamlanması neticesinde Hisse Devrine ilişkin bildirimler ile Katılım, Birleşme ve Adi Şirkete Yeni Ortak Eklenmesine ilişkin işyeri bildirgelerinin e-Devlet üzerinden elektronik ortamda Kurumumuza gönderilmesine ilişkin ekranlar işletime açılmış olup, işverenlerce sisteme girilen bu kayıtlar gerekli incelemelerin ardından işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince onaylanmak suretiyle işleme alınacaktır. Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim. Savaş ALIÇ Genel Müdür

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi