E-Fatura Kullanıcısı Olan İhracatçılar

454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler için, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenecek faturaları, 01/01/2016 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleme yükümlülüğü getirilmiştir. Ancak daha sonra 461 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu uygulamanın başlangıç tarihi 01.01.2017 olarak değiştirilmiştir.

Son güncellenen taslak halindeki gümrük işlemleri kılavuzunda konu ile ilgili açıklamalara yer  verilmiştir. E-fatura uygulaması, ihracatçılar ve yolcu beraberi eşya istisnasından faydalanmak için verginin alıcıya iade edilmesi usullerinden yalnızca yetki belgesine sahip aracı kurumlar tarafından iade yöntemini seçen mükellefler için uygulanacaktır.

Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan e-Fatura uygulaması gümrük işlemleri kılavuzuna göre; e-Fatura sistemine kayıtlı olan mükellefler ihracat faturalarının alıcı/inceleyen gümrük bilgileri kısmını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak düzenleyeceklerdir.

Ünvan                                : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Vergi Dairesi ve Numarası : Ulus – 146 041 5308

Adres                                  : Üniversiteler Mh. Dumlupınar Bulvarı No: 151 Çankaya / ANKARA

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ise kendisine gelen faturaya 23 haneli bir referans numarası vererek yükümlüye bildirecektir. Referans numarası gümrük çıkış beyannamesinin 44 numaralı (ek bilgiler) kutucuğuna yazılarak gümrük işlemlerine başlanacaktır.

Gümrük beyannamesinin tescilinden önce veya sonra faturada değişiklik yapılmak istenmesi halinde fatura ve referans numarası iptal edilerek yeni bir fatura ve referans numarası hazırlanması gerekmektedir.

Buradaki en önemli husus ise GİB Portal uygulaması yeterli altyapıya sahip olmadığı için, ihracat işlemlerinde e-fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflere hizmet veremeyecektir. Bu nedenle e-fatura mükelleflerinden ihracat yapan ve GİB portal uygulamasından yararlanan mükelleflerin 01.01.2017 tarihinden önce diğer yöntemleri (özel entegratör, entegrasyon) tercih etmesi gerekmektedir.

Hizmet ya da fiyat farkı gibi yurt dışına düzenlenen faturalarda e-fatura zorunluğu olmayacaktır. Bu kapsamda yer alan ihracat faturaları, kurum e-arşiv kullanıyorsa e-arşiv ile kesilecektir, aksi durumda (e-arşiv kullanılmıyorsa) kağıt fatura olarak düzenlemeye devam edilecektir.

Konunun önemine binaen taslak halinde olan gümrük işlemleri kılavuzunun dikkatli bir şekilde takip edilmesi mükelleflerin yararına olacaktır.

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi